Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam II s indikatívnymi alokáciami sú uvedené v tabuľke. Konkrétne termíny kôl budú zverejnené s časovým predstihom.

 

Plánovaná výška dotácie pre rodinné domy

Zariadenie Dotácia na kW Maximálny príspevok
Fotovoltaický panel 500 Eur 1 500 Eur
Solárny kolektor 500 Eur 1 750 Eur

Súčinnosť pri podávaní žiadosti o poukážky, je pre nás samozrejmosťou!!!

 

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU (DOMÁCNOSŤ)

 • a) na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome:
  • aa) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
  • ab) fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,
  • ac) fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov , pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:
   • (i) rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
   • (ii) rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
   • (iii) o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie 3 v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie 3 pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
   • (iv) rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
   • (v) rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.