Úvod /  Naša ponuka /  Ohrev vody /  Vlastná výroba elektriny
Vlastná výroba elektriny PDF Vytlačiť E-mail
Úvod

Záväzok SR voči EÚ hovorí o dosiahnutí 14 % podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2020. K 1.1.2013 Slovensko dosiahlo 11,2 % podiel. Z tohto pohľadu už nie je potreba finančne podporovať výstavbu nových zdrojov vo forme doplatku na vyrobenú kWh, pretože rozdiel v % dosiahneme výstavbou nových zdrojov (do 10 kW) už v najbližších rokoch, nehovoriac o tom, že na doplatok sme sa skladali a skladáme všetci, pretože je rozpočítaný na každú kWh, ktorú doma a v práci spotrebujeme.
Pre občanov je to dobrá správa. Zvyšovanie ceny elektriny z dôvodu novej podpory obnoviteľných zdrojov nehrozí. Rozptýlená výroba (do 10 kW) znižuje straty pri prenose a distribúcii a tým znižuje cenu elektriny. Nezanedbateľný je aj fakt, že rozptýlená výroba znižuje aj závislosť na veľkých zdrojoch. Na druhej strane je tu smernica EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá hovorí o úspore energii vo výške 1,5 % ročného množstva energie predanej koncovým odberateľom od 1.1.2014 do 31.12.2020, ako aj výrazný spoločenský tlak na ochranu životného prostredia, ktorý sa týka každého z nás. Žiť v čistom prostredí je prirodzená túžba všetkých rozumných ľudí našej planéty. Veríme, že slovenskí občania patria medzi nich. 
V r. 2012 vstúpila do platnosti novela zákona o obnoviteľných zdrojoch a nová vyhláška, v ktorej je definovaný malý zdroj do 10 kW, na ktorý neplatí doplatok a umožňuje občanom zjednodušený prístup k výrobe elektriny pre vlastnú spotrebu.


1. Akú veľkosť zdroja výroby elektriny zvoliť?

U
važujme o elektrárni z obnoviteľného zdroja (napr. fotovoltaických panelov), ktorá bude pripojená do vnútornej inštalácie objektu, v ktorom bývate. 
Pred samotným plánovaním elektrárne z obnoviteľného zdroja je potrebné si uvedomiť skutočnosť, že ak sami nespotrebujete vyrobenú elektrinu a tá prenikne do verejnej siete podľa tohto postupu, nedostanete za ňu doplatok. 
Preto stavať veľké fotovoltaické zdroje na rodinné domy s malou spotrebou je ekonomický nezmysel. V prvom rade si pozrite ročnú spotrebu energie za posledný rok v kWh a tú vydeľte dvomi. 
Napr.: Domácnosť má spotrebu 3.000 kWh za rok. 3.000 kWh : 2 = 1.500 kWh = 1,5 kW zdroj (6 ks 250 Wp fotovoltaických panelov) 
Prečo sa spotreba delí dvomi? Pretože slnko v noci nesvieti a v zime aj cez deň veľmi krátko, takže Vaša výroba pokryje len dennú časť roka. V takomto prípade ušetríte cca 1.500 kWh elektriny a prienik Vami nespotrebovanej elektriny do siete sa bude približovať nule. A o to ide, aby ste Vami vyrobenú elektrinu spotrebovali doma a zaplatili za faktúru elektriny o 50 % menej. 
 
2. Vlastná spotreba a výroba elektriny v domácnosti
 
Po naplánovaní a optimalizovaní zdroja výroby elektriny je potrebné analyzovať spotrebu elektriny v domácnosti. Dnes sa zatepľujú obytné domy a stavajú energeticky nenáročné domy. U takýchto stavieb už nie je problém so spotrebou elektriny na kúrenie a úsporné svietidlá, ale najväčšou položkou v spotrebe je ohrev teplej vody. 
Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K inštalované firmou EkoSolution, s.r.o. boli vyvinuté na Slovensku a prišli s riešením. Vyrobená ekologická energia z fotovoltaických panelov sa uloží do vody- premieňa sa na teplú vodu. 
Príklad A:
Máte ročnú spotrebu 3.000 kWh a ste v domácnosti 2 osoby, na ohrev vody spotrebujete ročne cca 1.600 kWh (1 osoba = cca 800 kWh). 
Ak spotrebujete na ohrev vody 1.600 kWh za rok a nainštalujete si 1,5 kWp zdroj (6 ks 250 W FV panelov), vyrobíte min. 1.500 kWh energie, ktorá sa uskladní v hybridnom ohrievači vody. Vaša ročná spotreba elektriny klesne z 3.000 kWh na 1.500 kWh! V takomto prípade všetku vyrobenú elektrinu spotrebujete na ohrev vody a nevznikne prakticky žiadny prebytok elektriny. Keďže nevznikne prebytok, nemusíte kupovať menič, ktorý by menil vyrobený jednosmerný prúd (DC) na striedavý prúd (AC). V tomto prípade z hľadiska legislatívy nie ste výrobca elektriny.
Príklad B:
Máte ročnú spotrebu 3.000 kWh a ste v domácnosti 2 osoby, na ohrev vody spotrebujete ročne cca 1.600 kWh a nainštalujete si 2,0 kWp zdroj (8 ks FV panelov) vyrobíte min. 2.000 kWh ekologickej elektriny za rok. Avšak vaša spotreba na ohrev teplej vody je len 1.600 kWh. Vzniká prebytok min. 400 kWh. Vtedy môžete využiť inteligentnú funkciu hybridných ohrievačov vody, ktoré po nahriatí vody na požadovanú teplotu presunú elektrinu z panelov do meniča, ktorý zmení DC prúd na AC. Menič je pripojený do obyčajnej zásuvky a Vy dodáte do vlastnej siete min. 400 kWh elektriny ročne. V takomto prípade ste výrobca elektriny. 
Príklad C: 
Máte ročnú spotrebu 6.000 kWh elektriny a ste 2 osoby. Zo spotreby 6.000 kWh odpočítajte 1.600 kWh (ohrev vody). Rozdiel 4.400 kWh vydeľte dvomi a získate priemernú dennú spotrebu elektriny, čo je cca 2.200 kWh za rok. Spotreba elektriny na ohrev vody sa nedelí dvomi, pretože celé množstvo elektriny sa uskladňuje vo forme tepla v zásobníku vody. Pre optimálnu výrobu elektriny budete potrebovať zdroj výroby ekologickej energie o výkone 3,5 kWp (14 ks 250 W fotovoltaických panelov). 
Vaša ročná výroba bude min. 3.500 kWh a zaplatíte namiesto 6.000 kWh približne 2.500 kWh za Vami odobranú elektrinu za rok. 
(Priemerná cena elektriny v r. 2012 pre domácnosť bola 0,19 EUR/1 kWh) Vaša úspora bude: 0,19 x 3.500 = 665,- EUR/rok. V takomto prípade ste výrobca elektriny. 

3. Postup pri pripojení malého zdroja do 10 kW

 
1. Písomne požiadajte príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanie kapacity výkonu fotovoltaickej elektrárne cheapest cialis uk. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti zašle stanovisko o rezervovaní kapacity. Vzor žiadosti je zverejnený prevádzkovateľmi distribučnej siete na ich webových stránkach. 

2. V prípade súhlasného stanoviska k rezervovanej kapacite si dajte do 6 mesiacov nainštalovať našou firmou malý zdroj. 

3. Po inštalácií oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na území ktorého je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky. 

4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o pripojení malého zdroja, zabezpečí bezplatnú montáž určeného meradla (elektromera), ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase. 

5. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sieti. 

Súčasťou oznámenia je: 

- kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, 
- vyhlásenie o zhode na striedač alebo generátor, 
- potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja našou firmou, ktorá je držiteľom certifikátu. 

6. Do 10 dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky, ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si nesplníte túto povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti vás môže odpojiť. 

7. Po splnení bodov 1-6 sa stávate výrobcom elektriny z malého zdroja a vami vyrobenú, ale nespotrebovanú elektrinu, dodávate prevádzkovateľovi distribučnej
sústavy zdarma. Na druhej strane, za pripojenie, montáž určeného meradla a rozpínacieho zariadenia nezaplatíte prevádzkovateľovi distribučnej spoločnosti nič. 

4. Prínosy malého zdroja pre občana, distribučné spoločnosti a štát

Prínos pre občana: 
1. Úspora finančných prostriedkov za elektrinu a tým skvalitnenie života, pretože za ušetrené prostriedky si môže kúpiť tovary a služby, čo v konečnom dôsledku podporí výrobu, čím sa zvýši zamestnanosť a vylepšia sa parametre celej ekonomiky. 
2. Občan, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja a uskladňuje ju vo forme tepla v hybridných ohrievačoch vody alebo v rámci malého zdroja si vyrába naviac elektrinu pre vlastnú spotrebu, významne prispieva k ochrane životného prostredia, čo sa zákonite odrazí na zdraví každého jednotlivca. 

Prínos pre distribučné spoločnosti: 
Výrobou a dodávkou elektriny z malých zdrojov dochádza k harmonizácii a napäťovému vyrovnaniu rozvodnej siete, pretože sa jedná v skutočnosti o mikrozdroje (v porovnaní s kapacitou siete), ktoré sú rozptýlené po širokom území. Na koncoch distribučných rozvodov je veľmi často napätie hlboko pod 230 V a distribučné spoločnosti musia veľmi nákladne budovať trafostanice a meniť vedenie. Ak na takýchto miestach budú vybudované občanmi malé zdroje, dôjde k zvýšeniu napätia až na predpísané hodnoty v sieti distribučných spoločností. Pritom distribučné spoločnosti to nebude stáť nič! Ak si občan za elektrinu, ktorú nespotrebuje a dodá do distribučnej siete nebude nič účtovať, rozvodné závody nemusia vo výške dodávky nakupovať od obchodníkov s elektrinou elektrinu na straty. 

Prínos pre štát: 
Na prvý pohľad sa zdá, že štát príde o DPH za platby občanov za elektrinu. Nie je to tak. Pri nákupe zariadenia na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu občan zaplatí cenu s DPH. Táto výška DPH pokryje približne 15 ročné obdobie rozdielu platieb DPH občana za elektrinu. Naviac, občan dodá prebytok elektriny do siete zdarma, pritom táto dodávka je zaznamenaná na elektromere. Distribučné spoločnosti v rovnakej hodnote nemusia nakupovať elektrinu na straty vo výške cca 0,05 EUR/1 kWh. Je to pre distribučné spoločnosti mimoriadny výnos, ktorý na konci zdaňovacieho obdobia bude zdanený daňou z príjmov vo výške 23% (r.2013), čo je viac ako DPH občana (20% r.2013), takže pre štát je malý zdroj jednoznačne veľmi efektívny zdroj príjmu.

5. Legislatíva
 
Pri príklade A nie ste výrobca elektriny. Na sprevádzkovanie systému inštalovaného firmou EkoSolution, s.r.o. nepotrebujete v zásade žiadne úradné povolenia! Niektoré obce a mestá však vyžadujú v zmysle stavebného zákona oznámenie o úprave stavby. V žiadnom prípade sa nejedná o stavebné povolenie! Uvedené opatrenie sa využíva preto, aby sa fotovoltaické panely nemontovali na stavby, ktoré sú historické pamiatky a pod. 
Pri príklade B a C ste výrobca elektriny a platí pre Vás legislatíva: 

1. Zákon č. 251/2012 § 4 ods. (4)  Podľa tohto zákona, ak sa vzdáte doplatku, jedná sa o malý zdroj a vaša výroba nesmie prekročiť 1,5 násobok odobratej elektriny v predchádzajúcom roku. 
2. STN EN 50438:2008   Podľa uvedenej normy sa Slovensko pripojilo k iniciatíve EÚ (Oznám a pripoj) a povolilo prístup mikrogenerátorov cez vnútornú sieť do verejnej siete. (Česká republika to odmietla). Norma hovorí o tom, že do jednej fázy je možné pripojiť zdroj s menovitým fázovým prúdom do 16A vrátane na fázu, čo je max. cca 3,5 kW (14 ks 250 W fotovoltaických panelov). Keďže nami inštalovaný systém je pripojený na jednu fázu, nesmie byť hodnota 3,5 kW zdroja prekročená! (napr. 2 kW do bojlera a 1,5 kW len na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu). Je však potrebné dodržať bezpečnostné požiadavky distribučných spoločností elektriny, ktoré požadujú, aby meniče vyhovovali limitom prepätia, podpätia, mechanickému odpojeniu meniča pri strate napätia v sieti a pod. Všetky kvalitné a certifikované malé meniče spĺňajú uvedené požiadavky. Je potrebné umožniť servisným pracovníkom distribučnej spoločnosti prístup k meniču, aby overili uvedené parametre.
3. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14.1.2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou.  
Pre prevádzkovanie malého zdroja platia:  § 10 ods. (11) § 11 ods. (16) § 12 ods. (2) a (7)
       


 

Naši zákazníci

“Profesionálny prístup, všetky práce boli vykonaná kvalitne a v termíne aký bol dohodnutý.
So spoločnosťou bola výborná komunikácia, môžem len odporučiť.”

"Vypracovali celý systém na mieru a dokázali mi poradiť a navrhnúť najvhodnejší spôsob montáže.
Nenavýšili dohodnutú cenu, ktorá bola stanovená po obhliadke, ako to robia niektoré firmy. Celkovo bol prístup z ich strany veľmi seriózny."

Prečo si vybrať práve nás?

Ponúkame Vám tri najdôležitejšie dôvody prečo by ste si mali vybrať naše služby:

1. Kvalita

2. Cena

3. Splnený termín dodávky a montáže

Dostávať akciové letáky

Naši Partneri

©2019 EKOSOLUTION, s.r.o. | Vytvoril Empresario TOPlist

S5 Box