ÚvodÚvod /  Prečo solar?
Prečo solar? PDF Vytlačiť E-mail

TUR

Trvalo udržatelný rozvoj (TUR) je zakotvený v právnom systéme Slovenskej republiky ako taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.

Pre intenzívnejšie využívanie slnečnej energie neexistuje alternatíva. A nie je to iba v tom, že sa stenčujú zásoby fosílnych palív. To platí pre plyn a ropu, kde sa zásoby odhadujú na niekoľko desiatok rokov, ale neplatí to pre uhlie, kde sa zásoby odhadujú min. na 250 rokov. Otázka však neznie, aké veľké sú zásoby fosílnych palív, ale či ich využitie si ľudstvo bude môcť dovoliť z ekologických príčin z hľadiska vlastného prežitia. Už dnes vieme efektívne zachytiť, uskladniť a využiť slnečnú energiu či už na ohrev vody, výrobu elektrickej energie, prikurovanie budov, vykurovanie bazénov atď. Táto energia je takpovediac bezplatná, keďže za slnko sa neplatí a ekologicky čistá. Firma HelioSolar je v tomto procese akýmsi sprostredkovateľom medzi Vami a slnkom, pričom konečným výsledkom je bezplatná energia na 10-15 rokov pre Vás.

Súčasné energetické potreby ľudstva prevyšuje:

 • biomasa 10-krát
 • vietor 80-krát
 • slnko 15000-krát

Zo vzdialenosti 150 miliónov kilometrov dopadá na zemský povrch nepretržite a bezplatne slnečné žiarenie – najbohatší energetický zdroj dostupný na Zemi, ktorý je navyše z ekologického hľadiska úplne čistý. Energiu zo Slnka už vieme využívat nielen pasívne, ale súčasné technológie ju vedia aj aktívne zhodnotiť: pomocou slnečných kolektorov, ktoré dokážu bezplatne túto energiu zachytiť a využiť. Modernizujú sa slnečné kolektory na ohrev vody, fotovoltaické články a solárne elektrárne vyrábajú elektrickú energiu.

Využitie slnečnej energie ako jedného z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zaznamenalo na prelome storočí v krajinách EÚ dynamický nárast. K najviac využívanému spôsobu využitia slnečnej energie patria slnečné termické kolektory, ktoré dokážu slnečnú energiu premenit na teplo.

Slnko nám dodáva svoju energiu odnepamäti a dalšie miliardy rokov ešte bude. Priame alebo nepriame využívanie slnečnej energie nemá nijaké negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie človeka.

Fotovoltické systémy majú množstvo výhod:

 • dajú sa integrovať do akejkoľvek budovy, kde výrazne znižujú energetickú spotrebu,
 • nespôsobujú hluk, nie sú zdrojom škodlivých emisií a znečistujúcich plynov – kremík je netoxická surovina,
 • sú bezpečné a vysoko spoľahlivé. Životnosť panelov je 30 rokov (po 25 rokoch prevádzky ich výkon neklesne pod 80 % štartovacieho výkonu), názory na energetickú návratnosť sa pohybujú v rozmedzí od 3 do 7 rokov (iba na porovnanie: energetická návratnosť jadrovej elektrárne sa uvádza 10 rokov),
 • ich premávka nevyžaduje žiadnu údržbu, panely sa ľahko inštalujú,
 • fotovoltaické panely sa dajú recyklovať (na ich výrobu sa okrem kremíka používa napríklad aj sklo a hliník).

Pri plánovaní FV systému treba uviesť do súladu zamýšľané riešenie s miestnymi špecifickými podmienkami.

K základným vstupným informáciám na návrh systému patrí:

- znalosť miestnych podmienok – množstvo dostupného slnečného žiarenia, odstupová vzdialenosť a výška susedných budov a ďalších potenciálnych zdrojov tienenia, sila vetra a množstvo snehových zrážok (dimenzovanie podpornej konštrukcie a kotevných prvkov),

- zamýšľaná forma inštalácie FV panelov – umiestnenie na budove (sklon a orientácia), geometria inštalácie, voľba podpornej konštrukcie a spôsobu kotvenia,

- charakteristiky jednotlivých prvkov systému – počet a typ FV panelov, elektrické pospájanie, nominálne výkonové parametre FV panelov a striedačov, životnosť, spôsob využitia produkovanej energie – buď sa jedná o priamu spotrebu, pričom takto vyrobený prúd sa skladuje pomocou akumulátorov, druhou možnosťou je vyrobenú elektrickú energiu predávať do elektrickej siete alebo kombinácia týchto dvoch spôsobov.

Najdôležitejším vstupným údajom na predpoveď produkcie elektrickej energie je množstvo dostupného slnečného žiarenia.

Optimálna poloha na umiestnenie FV panelov v podmienkach SR/ČR – po započítaní optických strát a negatívneho vplyvu teploty – je pri sklone 36° s južnou orientáciou. Pri sklone 20 až 50° a orientácii JJV až JJZ je však celoročný pokles energetickej produkcie oproti optimu menší ako 5 %. Nominálna konverzná účinnosť v komerčne vyrábaných FV paneloch na báze kryštalického kremíka sa pohybuje v rozpätí 12 až 17 %.

slnecnamapa

Slnečné žiarenie dopadajúce na územie Slovenska [ kWh . m2 . rok -1]

 

Fotovoltické systémy

Fotovoltický článok je veľkoplošná polovodičová súčiastka schopná premeniť svetlo na elektrickú energiu. Využíva pri tom fotovoltický jav.

Typický FV systém tvorí rad vzájomne prepojených prvkov. Jeho jadrom sú FV panely generujúce jednosmerný elektrický prúd. Sériovo-paralelne pospájané panely upevnené na podpornej konštrukcii tvoria FV pole. Prúd sa z panelov privádza do DC/AC striedačov, ktoré ho premieňajú na striedavý. Ten sa cez rozvádzač systému rozvádza do elektrickej siete budovy. Súčasťou systému môžu byť aj akumulátory.

Fotovoltaické články tvoriace fotovoltaické panely slúžia na výrobu elektriny (jednosmerného prúdu).

Tieto články je možné používať na celoročnú prevádzku. Fotovoltické systémy pritom nevyžadujú priame slnečné žiarenie, aby fungovali,čo znamená, že sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj pri oblačnom počasí aj ked s menším výkonom.

V uvedenej tabuľke nie je započítané množstvo skleníkových plynov a škodlivín, ktoré sa pri ťažbe a následnom spaľovaní týchto surovín vypúšťajú do atmosféry, čo má za následok skleníkový efekt a následné globálne otepľovanie Zeme.

Čo je to fotovoltický proces

Pri fotovoltickom procese dochádza k priamej premene energie slnečného žiarenia na energiu elektrickú. Ako hlavná surovina sa vo fotovoltike používať kremík - podobný systém ako u kalkulačiek a hodiniek. V poslednej dobe sa malé fotovoltické články začali používať na prevádzku verejných telefónnych automatov, na osvetlenie autobusových zastávok, diaľničných odpočívadiel, dopravných značiek, ako aj všade tam, kde nie je elektrická energia bežne dostupná.

Využitie slnečnej energie

Naša firma ponúka pre každodenné potreby efektívne využiť energiu, ktorú nám slnko bezplatne posiela na nasledujúce účely:

 • Ohrev úžitkovej vody
 • Ostrovné systémy- OffGRID
 • Hybridné systémy


1. Ohrev úžitkovej vody

Fotovoltický systém, ktorý sa inštaluje na ohrev teplej vody v rámci bežného použitia v domácnosti obsahuje:

 • fotovoltických panelov
 • zásobníka (bojlera) s výmenníkom tepla
 • zmiešavacieho ventilu
 • potrubnej siete s armatúrou
 • vyrovnávacej expanznej nádoby
 • doplnkových armatúr na plnenie a vypúštanie systému
 • konštrukcie pod panely
 • prepojovacích káblov a konektorov na prepojenie systému
 • DC a AC ochrany

Pre domácnosti predstavuje fotovoltický ohrev vody najefektívnejšiu možnosť, ako získať ohriatu pitnú vodu s celoročným ziskom. 
Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch. 


predohrev_vody_2

 

2. Ostrovné systémy- OFFgrid

 
Ostrovný systém- OFFgrid,  ktorý sa inštaluje na miestach kde nie je dostupná energia z verejnej siete obsahuje:

 • fotovoltické panely
 • vhodný menič
 • regulátor nabíjania
 • batériové pole
 • konštrukciu pod panely
 • prepojovacie káble a konektory na prepojenie systému
 • DC a AC ochrany

Ostrovný systém- OFFgrid inštalujeme v prípade nemožnosti pripojenia objektu na verejnú elektrickú sieť, resp. DS. Fotovoltické panely pomocou regulátora nabíjajú správne nadimenzované batériové pole a cez offgrid menič, kde je elektrická energia zmenená na 230V je elektrina dodávaná do vybraných spotrebičov. 

off-grid

 

3. Hybridné systémy

Hybridný systém, ktorý sa inštaluje v prípade, že chceme využiť celú nami vyrobenú energiu z vlastnej fotovoltiky obsahuje:

 • fotovoltické panely
 • hybridný menič (obsahuje regulátor nabíjania s MPPT, funkciu bypass)
 • batériové pole
 • konštrukciu pod panely
 • prepojovacie káble a konektory na prepojenie systému
 • DC a AC ochrany

Hybridný systém zabezpečí využitie fotovoltiky bez dodávania prebytkov do verejnej siete. Systém obsahuje kontrolnú a riadiacu mechaniku, ktorá sleduje stav nabitia batérií, veľkosť odberu spotrebičov na fáze, s ktorou je menič sfázovaný a zároveň výrobu z Vašej fotovoltiky. Podľa potreby tak systém kontroluje a prepína medzi energiou z verejnej siete a energiou z FVE, pričom primárne je samozrejme využívaná vlastná elektrická energia z FVE.

 

Naši zákazníci

“Profesionálny prístup, všetky práce boli vykonaná kvalitne a v termíne aký bol dohodnutý.
So spoločnosťou bola výborná komunikácia, môžem len odporučiť.”

"Vypracovali celý systém na mieru a dokázali mi poradiť a navrhnúť najvhodnejší spôsob montáže.
Nenavýšili dohodnutú cenu, ktorá bola stanovená po obhliadke, ako to robia niektoré firmy. Celkovo bol prístup z ich strany veľmi seriózny."

Prečo si vybrať práve nás?

Ponúkame Vám tri najdôležitejšie dôvody prečo by ste si mali vybrať naše služby:

1. Kvalita

2. Cena

3. Splnený termín dodávky a montáže

Dostávať akciové letáky

Naši Partneri

©2019 EKOSOLUTION, s.r.o. | Vytvoril Empresario TOPlist

S5 Box